Archive for category From Scriptures

Together “Rama” means the mahavakya “tatvamasi”

Nama Article 28th October 2013

 

Source: Madhuramurali Jan 2010

 

"ராம" என்று ஜபம் செய்து வந்தாலே ஜீவன் முக்தி சித்திக்குமா ?

 

Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

ராமரஹஸ்யோபநிஷத்தில் "ரா" என்பது "தத்" என்ற வாக்யத்தையும் "ம" என்பது "த்வம்" என்ற வாக்யத்தையும் "ராம" என்று சேர்ந்தால் "தத்வமஸி" என்ற மஹாவாக்யத்தையும் குறிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது

 

आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वंपदार्थवान्

तयोः संयोजनमसीत्यर्थे तत्त्वविदो विदुः

 

Rama Rahasya Upanishad says, “The first letter ‘ra’ stands for the term ‘tat’ (That), and ‘ma’ stands for the term ‘tvam’ (You). Together “Rama” means the mahavakya “tatvamasi”

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

The aim of spiritual education is liberation or Jivan Mukti.

 

By chanting the Name of Bhagavãn one attains Atma Jnana, Jivan Mukti state

 

Those who are Jivan Muktas today began only in this manner. (Every journey starts with a single step.)

 

The one whose lips are incessantly chanting the Lord's Name is verily the Jivan Mukta (liberated soul).

 

How true are the words of a Mahan that the one on whose tongue God's Divine Name resides is verily the one who has been freed from bondage –a Jivan Mukta!

 

A self realized Jivan Mukta appears once in a generation.  If you are lucky, you will get the company of such a person.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Advertisements

Leave a comment

King Yayaati wanted to make the whole kingdom as a heaven by making all people Chant the Divine Name of the Lord.

Nama Article 12th June 2013

 

Source: KleshaharNamamruta Stotram which is from Bhoomi khanda of Padma Purana

 

King Yayaati has made the Divine nectar, which is Chanting the Divine Name of the Lord, available to all the people for making their life happy, peaceful and prosperous. King Yayaati wanted to make the whole kingdom as a heaven by making all people Chant the Divine Name of the Lord.

 

The Divine Name Keshava removes all the troubles and sufferings of all the people and blesses them with the best of boons. The Divine Name is all blissful and parmartha tatva. The Divine Name of God Vishnu is just like a Amrut, that removes all contaminations, and it is propagated by King Yayaati for the benefit of all people.

 

श्रीपद्मपुराणे भूमिखंडे क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्

 

श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यम् आनन्दरूपं परमार्थमेव ।

नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Do not forget the divine anyday, Chant the Name of Kumaravel, Oh my heart!

Nama Article 6th April 2013

 

உலகநீதி

(A set of 13 songs beginning withஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம்)  

By உலகநாதர்

 

மறம் பேசித் திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம்

வாதாடி வழக்கு அழிவு சொல்ல வேண்டாம்

திறம் பேசிக் கலகமிட்டுத் திரிய வேண்டாம்

தெய்வத்தை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம்

இறந்தாலும் பொய்தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம்

ஏசலிட்ட உற்றாரை நத்த வேண்டாம்

குறம் பேசி வாழ்கின்ற வள்ளி பங்கன்

குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே

 

Do not associate with those who roam about speaking immoral things

Do not argue to maintain lies.

Do not spend time speaking skillfully for creating choas

Do not forget the divine anyday

Do not tell lies even when faced with death.

Do not visit acquaintances who are abusive

He who has taken Kuraththi Valli as his consort

Chant the Name of Kumaravel, Oh my heart!

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Padma purana says that the names of Hari are ever present on the lips of a man who has adored Him for successive births.

Nama Article 26th February 2013

 

Source: Padma Purana

 

येन जन्मसहस्राणि वासुदेवो निषेवितः ।

तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत ॥

 

Padma purana says that the names of Hari are ever present on the lips of a man who has adored Him for successive births.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Manusmriti stressing that the Word is the origin of all Forms

Nama Article 11th February 2013

 

Manusmriti – 2:87

 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् |

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ||

 

Lord Manu says, the names of things and beings and the working of their acts, as differentiated from each other, were created from the revealed word (Words in Vedas are the words of God himself).

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

The omnipresent, omnipotent and omniscient Lord understands his worship and out of sheer mercy makes the ‘jeeva’ realize Him through the idol.

 

Feeling that these Forms alone will not suffice for redemption of the world He also became the Divine Names such as 'Hari!' 'Siva!' and is ever alive in these Names.

 

It is verily the Name of the Supreme One – the one who creates, sustains and rests it in Himself

 

Name and the Named are but one

 

God, Guru, Srimad Bhagavatam and God's Divine Name — all are one and the same.

 

The Divine Name of the Lord ('Bhagavan Nãma') has the power to redeem one and all.

 

God's Name is superior than God's form

 

Thus we are able to comprehend to a certain extent that there is no difference between the Name of the Lord and the Lord. Don't we?

 

Each Name has a form. Each Form has a name

 

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Immediately on chanting the Divine names of the Lord Vasudeva, with or with out knowledge, like the salt which gets dissolved when it touches the water, all our sins would disappear.

Nama Article 20th January 2013


Source: Vishnupuranam


ज्ञानतो अज्ञानतो वापी वासुदेवस्य कीर्तनात् |

तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा ||


Immediately on chanting the Divine names of the Lord Vasudeva, with or with out knowledge, like the salt which gets dissolved when it touches the water, all our sins would disappear.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 


Leave a comment

This is the essence of all Vedas. This is the greatest among all mantras. Nectarine Rama Nama is the heart of Vedas.

Nama Article 9th July 2012


Tanthrasaram

इदमेव परं सारं सर्वेषां मन्त्रसन्ततेः

वेदानां हृदयं सौम्ये रामनामसुधापदम्


This is the essence of all Vedas. This is the greatest among all mantras. Nectarine Rama Nama is the heart of Vedas.


Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

Rama Nama is the very essence (‘saram’) of all Epics, Shastras and the Vedas

Our ancient Sages and Rishis have glorified the Rama Nama

Whether your interest be in Yoga, Meditation or Vedanta, chanting Mahamantra for some time will purify your mind and enable you to proceed in your own path comfortably

When its recitation commences with the Divine Name Hari and concludes with the same, it is a clear and significant indication that the essence of all Vedas is about chanting the Divine Name of Hari.

Essence of Srimad Bhãgavatam

What is the essence of all the Shastras, the Brahma Sutra, the Bhagavad Gita, the Upanishads, etc.

The essence of the endless Vedas is this : Seek the shelter of God and repeat His name with all thy heart.


Chant the Mahamantra Nama kirtan :

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 

Leave a comment