Archive for category Sri Sri Anna

Likewise, it is enough, if we know that someone called God exists and the only way to reach him is Chanting His Name.

Nama Article 31st October 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

ஒரு ஊரையும், அவ்வூருக்கு செல்லும் வழியையும் தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது. மற்றபடி ஊரைப்பற்றிய விஷயங்களை நேரே பார்த்து நிச்சயித்து கொள்ளலாம். அதுபோல பகவான் ஒருவன் இருப்பதாகவும், அவனையடைய அவனுடைய நாமமே கதி என்றும் தெரிந்துகொண்டால் போதுமானது. மற்ற விஷயங்களை  நேரே பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

 

 

It is enough that you know the destination and the right path to reach it. The other details about the place can be verified in person. Likewise, it is enough, if we know that someone called God exists and the only way to reach him is Chanting His Name. The rest can be known and experienced in person.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

The absolute pure consciousness is God. He is within you and He is all-pervading; omnipresent. There are no two things in this world. He alone exists and no body else.

 

"My Father alone exists, nothing else; nobody else"

 

Thus gradually developing the conviction that God alone exists and the ego does not count

 

One has to believe that the Lord exists. But it should not stop there. One should have total faith in Him and invoke His divine grace by chanting the Maha Mantra.

 

Having compassion of the Lord as the foundation, the one which has no rules, the one which can eradicate the force of Kali, Namakirtanam is the only resort. I think again and again about this with in Myself

 

Yogi then said to him, "Advaita and Visishtadwaita are for my Masters like Ramana Maharishi and Papa Ramadas. For you and for this beggar Rama Năm is enough. Get out!"

 

We believe in Nama

 

I want to know about your Bhakti Advaita Siddhanta

 

For this communion you need no philosophy, no rigorous discipline, no learning, no worldly wealth and position

 

Opinion of Krishna on essence of Gita

 

In Srimad Bhagavatham it is fully stressed that only Namakirtan is enough.

 

This beggar has no other message to give. Let them remember the name of Rama, Krishna and Shiva

 

PHILOSOPHY OF THE DIVINE NAME ACCORDING TO SAINT NAMDEV

 

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Advertisements

Leave a comment

Prahlada listed the nine means of developing devotion. Among them chanting alone is enough to satisfy Shri Krishna.

Nama Article 25th October 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

Jayadeva Charitam. Vol II Book V Chp 3 Shlokas 2 – 4

 

श्रीसद्गुरुरुवाच

 

न योगेन न सांख्येन न तपोर्भिन च व्रतैः

भक्त्यैव केवलं कृष्णः प्रीयते भक्तवत्सलः 

 

प्रह्लादेन च सा भक्तिः प्रथिता नवलक्षणा

तत्र कीर्तनमेवालं कृष्णसन्तोषहेतवे

भक्ताः सङ्गम्य चान्योन्यं यत्र गायन्ति तन्मयाः

तत्र नृत्यति गोविन्दो नामगानवशीकृतः

 

Shri Sadguru replied

 

Shri Krishna, the fond lover of the devotees, does not get pleased with yoga, yajna, penance, wisdom and austerities. He is pleased with devotion alone.

 

Prahlada listed the nine means of developing devotion. Among them chanting alone is enough to satisfy Shri Krishna. Enchanted with Nama kirtan, Shri Govinda dances merrily in that place where His devotees sing in praise of Him with great transcendental devotion.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

Why not take to Mahamantra alone and do it in an intense manner with complete faith, instead of confusing yourself with a multitude of practices?

 

Let the one who cannot do Bhakti go out to do tapas!

 

What is there in this world that devotion to the Lord cannot do?

 

And what is the result of devotion to the Lord ? The immediate relaisation of His Abode and one’s own nature

 

Guru is God in human form

 

Man feels that only the most difficult is the highest, the most difficult way is the best way. This is a very wrong notion

 

That love, can sprout only by his grace. His grace descends when we chant the Mahamantra.

 

When can one earn Guru krupa? When God decides to bless a person, he receives Guru's grace. One has to be blessed with Bhakti; and that is blessed only by God/Guru.

 

Reciting the Divine Names of Lord Hari, one can overcome the most formidable delusion of mind.

 

There are many ways. But the simplest and the easiest way is by chanting the "Hare Rama.." Mahamantra.

 

They are for those who don't believe in simple prayers.

 

Bhagawan Nama Bodendra Saraswati Swamigal puts forth his findings in the following words, "Since it is so easy and simple, none takes to it!

 

Would it not amount to grave injustice if one shows a difficult path to the world?

 

The devotion, which he asks the people to offer, must result in the effacement of the self. When devotion is attained pride departs

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Singing the glories of God with true love is superior even to the bliss of liberation.

Nama Article 15th October 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

உண்மையில் ப்ரேமபக்தியுடன் கூடிய பஜனையைக் காட்டிலும் மோக்ஷத்தில் சுகமில்லை. இந்த காரணத்தினால் தான் நாரதர் மோக்ஷமடைந்தும் கூட அதை விட்டுவிட்டு எப்பொழுதும் வீணையை மீட்டிக்கொண்டு பஜனை செய்து கொண்டு ஸஞ்சரிக்கிறார்.

 

Singing the glories of God with true love is superior even to the bliss of liberation. It is for this reason that, Sage Narada though liberated remains roaming around singing the glories of God.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

Nama kirtan even after liberation

 

I don't want liberation; I want love of God!

 

And the person who enjoys Chanting the Divine Name and derives pleasure ('Aanandha') with the mere chanting/singing is likened to the King. Mahatmas are like the King.

 

Despite Shri Shankara being a staunch believer in the conception of the Formless Supreme Being………

 

All I know is Ram Nam

 

Paramahamsas are immersed in the Chanting of Divine names of the Lord

 

Hanuman worked tirelessly for Rama. He also performed incessant Rama japa. We should also be like this.

 

At the same time performing activities without spiritual practices is meaningless. We should learn to be like Hanuman by balancing both types of activities.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

“To remain how God wills” – being in this state is Bhagavatha Dharmam.

Nama Article 5th October 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

பொறுப்புடன் கடமைகளை செய்துமுடிப்பது லோகதர்மம். பகவான் வைத்தபடி இருப்பது என்னும் நிலை பாகவததர்மம்.

 

Being responsible and doing ones duty sincerely is the rule of the world. “To remain how God wills” – being in this state is Bhagavatha Dharmam.

 

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

To remain in the Holy Feet of the Guru as a ‘nobody’ (zero); to remain like a doll in his hand. This is the only effort that can be taken by us

 

When one is afflicted with sorrow, if he persists in prayers and not question the Lord as to why He is putting him into grief, when the difficult times pass, the Lord is pleased and rewards him with a special gift of His grace.

 

You should not only accept from the bottom of your heart the situation that the Lord keeps you in but also be grateful to Him for that because it is verily the Lord's blessing!

 

When there is true love, even adversities appear to be blessings

 

It is not ours to question why, but to submit to the Divine will, and pass through all experiences that fall to our lot, with a free and cheerful heart.

 

We can resign ourselves to the Will of God and keep away our egosense, only by a continuous remembrance of God

 

It is a mistake to think that by mere change of situation or activity we can attain to peace

 

If one does not chant the divine Name of the Lord, the Lord will not interfere with his life. If he does chant the Name of God continuously, the Lord makes his life favorable to him.

 

Likewise, God takes hold of his devotee and removes all the hurdles in his/her way.

 

Everything in our life is predetermined. All we have to do is to turn and fix our mind on Him! 

 

Words of wisdom by a great Gnani and a true bhaktha

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

If you become that anxious on forgetting to chant the Divine Name even for a second, then you are blessed.

Nama Article 18th September 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

சூரியன் பகல்முழுவதும் வானத்தில் இருந்து வருகிறது. நடுப்பகலில் திடீரென மறைந்து இருளாகிவிட்டால் எவ்வளவு நடுக்கமும், கலக்கமும் ஏற்படும் ? அதுபோல் உனக்கு பகவன்நாம ஜபத்தை கண்ணிமைப்பொழுது மறந்தாலும்கூடக் கலக்கம் ஏற்படுமாகில் நீ தன்யன். அவ்வளவு ஊக்கம் வரும்வரை ஓயாமல் ஜபம் செய்து வா.

 

The sun generally remains in the sky through out the day. All of a sudden if it disappears in the middle of the day how much fear and confusion it shall cause ? If you become that anxious on forgetting to chant the Divine Name even for a second, then you are blessed. Keep repeating the Lord’s Name till you attain such intense eagerness in His Name.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

The  one,  whom all the riches of the three worlds cannot distract from the remembrance of the Lord's  lotus feet even for half a second, is the foremost of  all the vaishanavas.

 

Though he has performed such regnant (mighty) tasks, he hasn't diverged himself from uttering the Rama Nama even for a split of a second.

 

As your heart beats as you sleep, dream or being awake let your tongue always Chant the Divine Names of Hari.

 

One should constantly repeat the names of God irrespective of any activity that he might be involved in.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Bhakti Yoga is supreme over Karma Yoga and Gnana Yoga.

Nama Article 31st August 2013

 

Vaishnava Samhita: Nimbarka Charitam. Vol II Book V Chp 1 Shlokas 8 – 10

 

 

ज्ञानयोगात् कर्मयोगाद्भक्तियोगः परः स्मृतः

कृष्णभक्तिं विना लोके किं ज्ञानेन च कर्मणा

धर्मज्ञः कुंभकर्णश्च तत्ववेत्ता च माल्यवान्

तावुभौ न सुखं प्राप्तौ श्रीपतेर्भजनं विना

किन्तु वल्लवसुन्दर्यः प्रेमलीलारसोन्मदाः

उल्लङ्घितकुलाचाराः प्रेष्ठं प्रापुर्यदूत्तमम् 

 

 

Bhakti Yoga is supreme over Karma Yoga and Gnana Yoga. What is the use of karma or gnana devoid of devotion to Lord Krishna? Kumbhakarna who knew righteous path and Malyavan who had deep knowledge of the secret precepts did not cultivate devotion to Shri Rama, the Lord of Sita. Thus they failed to achieve happiness. On the contrary, the Gopis violated dharma(of mundane conduct). Yet, they were intoxicated with the nectar of prema bhakti and hence they attained the coveted darshan of Shri Krishna.

 

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

Which path do you follow?……………….What is the greatness of Bhakthi?

 

What is the greatness of Bhakthi?

 

The path of Bhakti is, undoubtedly, the easiest of all mărgas to attain Bhagavăn; not only for this Yuga (Age) but also for all Yugăs

 

When will I get Bhakthi?

 

Bhakti Yoga indeed is the law of this age

 

The path of loving devotion to Shri Krishna, or the Bhakti-Yoga is on a plane higher than Dhyana Yoga or meditation.

 

Bhakti Yoga is an easy path – Sri Ramakrishna

 

To be ever singing His name and glories is to be in tune with Him. Let the Name ring, and ring on, to awaken in the hearts of you all, the inexpressible bliss of Prem

 

Constant Satsang with devotees, repetition of the Lord’s name, constant remembrance of Him, prayer, study of religious books can infuse Bhakti in your heart

 

Complete surrender is another name for jnana or liberation

 

Continuously remembering one’s true nature is what is called Bhakthi

 

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment

Instead of asking a person to give up his attachment towards the family, if he is asked to catch hold of God he will attach himself to God and automatically detach himself from everything else

Nama Article 13th August 2013

 

Sri Sri Krishna Premi Swamigal

 

ஒரு மரத்தில் ஒரு கிளையில் நிற்பவனை நோக்கி 'மரக்கிளையை விட்டுவிடு' என்றால் விடமாட்டான். 'மேல்கிளையை பிடித்துக்கொள்' என்று சொல்லி அவ்வாறு பிடித்துக்கொண்டே பிறகு 'கீழ்க் கிளையை விட்டுவிடு' என்றால் உடனே விட்டுவிடுவான். அது போல் 'குடும்பத்தில் பற்றுதலை விடு' என்று ஒருவனை சொல்லுவதைவிட 'பகவானைப்பிடி' என்று சொன்னால் பகவானை பிடித்துக் கொண்டவன் தானாகவே எல்லாப் பற்றுதலையும் விட்டுவிடுவான்.

 

A person holding on to a branch of a tree, if asked to give up his hold, will not comply. But if asked to hold the upper branch and then give up the lower one he will readily do so. Likewise instead of asking a person to give up his attachment towards the family, if he is asked to catch hold of God he will attach himself to God and automatically detach himself from everything else.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

"I do not ask you all to give up anything. 'Hold Krishna' is what I say.

 

Whatever may be the work we are engaged in this world, we should constantly keep doing Nama Japa

 

As your heart beats as you sleep, dream or being awake let your tongue always Chant the Divine Names of Hari.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Leave a comment